Karta informacyjna dla Klientów

Karta informacyjna dla Klientów (kontakt jednorazowy)

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] informujemy, jak poniżej:

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest LOCO Commercial spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 72 lok. 14, 00-833 Warszawa, telefon +48 22 25 15 517, e-mail kontakt@loco-commercial.com

Cele przetwarzania danych osobowych

Celami przetwarzania danych osobowych są:

 1. udzielanie przez administratora danych osobowych informacji handlowych, w tym marketingowych, dotyczących oferowanych przez niego usług,
 2. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez administratora danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych są:

 1. pozyskiwanie klientów przez administratora danych osobowych,
 2. analiza rynku i preferencji klientów,
 3. wewnętrzne cele administracyjne.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,
 2. podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi administracyjnej i biurowej,
 3. współpracownicy administratora danych osobowych,
 4. osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o zabezpieczeniach przekazywanych danych oraz o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub miejscu ich udostępnienia:

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza EOG), lecz dane te mogą być przekazywane do takich państw przez niektóre podmioty, z usług których administrator korzysta. Przekazywane dane są zabezpieczone, a informacje o stosowanych zabezpieczeniach dostępne są na stronie internetowej www.apple.com. Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe będą przechowywane:

 • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, lub
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub
 • przez czas niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów przez administratora danych osobowych

Informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 1. żądania od administratora danych osobowych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
 2. przenoszenia danych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem możliwości technicznych.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia do administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w szczególności za pomocą poczty elektronicznej (przez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres a.zakrzewska@loco-commercial.com) lub osobiście w biurze administratora danych osobowych.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązania do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani też warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania informacji handlowych, w tym marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez administratora danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego wyłącznie na profilowaniu.