Podatek od nieruchomości – co nowego w przepisach?

Podatek od nieruchomości – co nowego w przepisach?

Podatek od nieruchomości to obowiązkowa opłata, którą muszą uiścić także właściciele lokali użytkowych. Jego wysokość jest uzależniona od powierzchni nieruchomości oraz stawki obowiązującej w konkretnej gminie. To właśnie dlatego tak ważne jest regularne śledzenie wszelkich zmian wprowadzanych w tym zakresie. Dowiedz się, jak kształtują się opłaty w 2023 roku i w 2024 roku oraz przekonaj się, jakie zmiany czekają właścicieli lokali użytkowych. 

Podatek od nieruchomości – czy jest konieczny?

Podatek od nieruchomości to należność, którą musisz zapłacić, stając się właścicielem lub wieczystym użytkownikiem m.in.:

 • obiektów budowlanych,
 • gruntów,
 • lokali użytkowych czy mieszkalnych.

Jest to opłata obowiązkowa egzekwowana przez samorządy gminne. Środki uzyskane z wpływów w ramach podatków od nieruchomości zasilają własne przychody gminy. To kwestia regulowana prawnie zapisami Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość podatku od nieruchomości ustala urząd gminy lub miasta, jednak nie może ona przekraczać kwoty wynikającej z Ustawy.

Ile wynosi podatek od nieruchomości? 2024 rok to kolejny wzrost stawek

Podatek od nieruchomości jest aktualizowany każdego roku, co oznacza zazwyczaj podwyżkę opłat. Są one ustalane najczęściej pod koniec roku po opublikowaniu obwieszczenia Ministerstwa Finansów dotyczącego górnych granic kwotowych podatków oraz lokalnych opłat. Co wpływa na te wskaźniki? Przede wszystkim jest to wysokość inflacji. Samorządy samodzielnie decydują o tym, na jakim poziomie będą się kształtowały stawki.

Każdy właściciel lokalu użytkowego musi wiedzieć, ile wynosi podatek od nieruchomości. 2023 rok przyniósł kolejne zmiany w tej kwestii i trzeba się spodziewać, że w kolejnym roku te stawki znów wzrosną. Poniżej znajdziesz dokładne informacje na temat maksymalnych opłat dla różnych rodzajów nieruchomości. Zostały one wprowadzone obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku:

  • 1,16 zł/ m2 – dla gruntów, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na to, jak są zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków),
  • 0,61 zł/ m2 – od pozostałych gruntów (także tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego),
 • 3,81 zł/ m2 – dla gruntów niezabudowanych, które są objęte obszarem rewitalizacji (zgodnie z ustawą z 9 października 2015 roku), które mają być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub o przeznaczeniu mieszanym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

Wspomniane rozporządzenie ustala także maksymalne stawki podatku od budynków i ich części w następującym wymiarze:

 • 1,00 zł/ m2 – w przypadku nieruchomości mieszkalnych,
 • 5,87 zł/ m2 – dla nieruchomości, które są związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
 • 13,47 zł/ m2 – dla nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 • 28,78 zł/ m2 – dla nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części, które są zajęte na prowadzenie działalności,
 • 9,71 zł/ m2 – dla innych nieruchomości, w tym tych, które są zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Rozporządzenie wprowadziło także maksymalną stawkę wynoszącą 2% w przypadku obiektów, które zostały określone w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.

Podatek od nieruchomości 2023 – stawki w największych miastach

Największe zmiany odczuli mieszkańcy dużych miast, w których najbardziej podniesiono podatek od nieruchomości. 2023 rok przyniósł wzrost nawet o 12% w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym. Dla właścicieli dużych lokali użytkowych wiąże się to z koniecznością zapłaty wysokiej kwoty.

Przekonaj się, w których miastach najbardziej wzrósł podatek od nieruchomości. Łódź to jedna z tych aglomeracji, której władze wprowadziły maksymalną stawkę. Oznacza to, że właściciele lokali użytkowych w Łodzi płacą 28,78 zł/ m2 nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej.

To nie jedyne miasto, które wprowadziło najwyższy możliwy podatek od nieruchomości. Warszawa, Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, Białystok oraz Lublin to pozostałe miasta, w których obowiązują najwyższe możliwe stawki.

podatek PCC 2024

Zmiany w PCC – kto zaoszczędzi, a kto wręcz przeciwnie?

W lipcu 2023 roku zakończono w parlamencie prace nad nowelizacją Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jest to opłata dotycząca wyłącznie nieruchomości kupowanych z rynku wtórnego. Nie obowiązuje więc w przypadku zakupu nowych lokali, które jeszcze nigdy nie miały właściciela. Planowane ustalenia zakładają zmiany w zakresie obowiązku opłaty dla wybranych grup właścicieli i użytkowników nieruchomości.

Nowelizacja zakłada, że od 2024 roku w przypadku nabycia powyżej 5 lokali kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6%. Dotyczy to jednak wyłącznie nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Jeśli część z nich to lokale użytkowe, to nie wlicza się ich do limitu. Oznacza to, że transakcja obejmująca zakup tego rodzaju nieruchomości nie wiąże się z koniecznością zapłaty wysokiego podatku PCC. W takim przypadku będzie on wynosił standardowe 2%.

https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/rodzina-klucz-transakcja-nieruchomosc-7415097/

Zwolnienie od podatku nieruchomości – kto nie musi się przejmować?

Przepisy prawa przewidują pewne wyjątki, gdy właściciel nieruchomości nie musi opłacać podatku. Dotyczy to jednak głównie gruntów oraz budynków, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami nieruchomości, mogą liczyć na zwolnienie tylko w następujących przypadkach:

 • gdy budynek lub jego część jest wykorzystywany do prowadzenia działalności rolnej (lub znajduje się na gruncie rolnym),
 • grunt lub budynek (w tym wydzielone części) są własnością spółdzielni rolników, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo,
 • budynek jest zajęty przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru i jest on wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów.

Wynajem lokalu użytkowego a podatek od nieruchomości — to musisz wiedzieć

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w wynajętym lokalu użytkowym nie musi opłacać podatku od nieruchomości. Właściciel nie może także przenieść tego obowiązku na inną osobę, gdyż jest to niezgodne z prawem. W praktyce oznacza to, że podmiotem odpowiedzialnym za opłacenie podatku jest właściciel nieruchomości, a nie jej najemca.

Użyczenie lokalu użytkowego a podatek od nieruchomości — kto musi go opłacać?

Umowa użyczenia polega na nieodpłatnym udostępnieniu nieruchomości na rzecz innego podmiotu. Może być ona zawarta na czas określony lub bezterminowo. Kto w takim przypadku jest zobowiązany do tego, aby opłacać podatek? Obowiązek ten ciąży na faktycznym właścicielu nieruchomości, a nie na osobie, która ją użytkuje. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy podmiotem użyczającym lokal jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Jeśli osoba korzystająca z nieruchomości uzyskała status posiadacza zależnego, to ona jest odpowiedzialna za opłacanie podatku.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne opłacają podatek w czterech ratach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy jego kwota nie przekracza 100 zł. W przeciwnym razie niezbędne jest opłacenie całości do 15 marca.

Pozostali podatnicy opłacają podatek od nieruchomości w miesięcznych ratach. Są one ustalane proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby opłata była zrealizowana do 15. dnia każdego miesiąca. Natomiast podatek za styczeń należy opłacić do końca tego miesiąca.

Podatek od nieruchomości w 2024 roku — ile wyniosą stawki?

W 2024 roku właścicieli nieruchomości z pewnością czekają kolejne podwyżki stawek podatkowych. Jak wiesz, są one obliczane na podstawie wskaźnika inflacji w pierwszym półroczu poprzedniego okresu. Według danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny wynosiła ona 15%. Oznacza to, że stawki podatku od nieruchomości za każdy m2 mogą wzrosnąć właśnie o 15%. Wprowadzenie podwyżek zależy od władz poszczególnych gmin. To one decydują, jaki podatek płacą mieszkańcy. W 2023 roku aż 92% gmin podjęło decyzję o tym, aby wprowadzić zaktualizowane stawki, co wiązało się z ich wzrostem. Można więc podejrzewać, że w przyszłym roku ta sytuacja znowu się powtórzy.

Jakie są kary za nieopłacenie podatku od nieruchomości?

Kwestie dotyczące kar za niepłacenie podatku od nieruchomości są regulowane w ustawie o ordynacji podatkowej. Za niewywiązanie się z tego obowiązku możliwe jest naliczanie odsetek za zwłokę. Ile one wynoszą? Wysokość odsetek to dwukrotność stopy lombardowej NBP powiększonej o 2 punkty procentowe. Nie może być jednak niższa niż 8% rocznie. Obecnie stopa lombardowa to 7,25%, co oznacza, że odsetki za nieopłacenie podatku od nieruchomości wynoszą 16,5%.

Do podmiotu, który nie wywiązuje się z tego obowiązku, w pierwszej kolejności wysyłane jest upomnienie. Następnie wystawiany jest tytuł wykonawczy, a zaległości są pobierane z rachunku dłużnika.

Podatek od nieruchomości to obowiązkowa opłata obejmująca wszystkich właścicieli gruntów i budynków, w tym także lokali użytkowych. Maksymalne stawki są ustalane przez Ministerstwo Finansów, ale o ich konkretnej wysokości decydują lokalne władze. W przypadku zakupu nieruchomości konieczne jest także uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie wywiązanie się z tych obowiązków wiąże się z karami finansowymi.